Kontrata e punes e agjentit tregtar


Tema:  Kontrata e punës e agjentit tregtar

Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Cfarë është kontrata e agjentit tregtar……………………………………..………………...
4
Forma e kontratës së agjentit tregtar…………………………………………………..……
4
Subjektet e kontratës së agjentit tregtar…………………………………..…….……...……
9
Përmbajtja e kontratës së agjentit…………………………………………………………...
9
Konkluzione……………………………………………………………………….………..
11
Bibliografia……………………………………………………………………….…………

 Download Link PDF:
 http://adf.ly/3141184/kontrata-agjentit-tregtar
12

No comments:

Post a Comment