Instituti i marteses ne te drejten romake krahasuar me rendin juridik shqiptar


Tema:   DALLIMI MIDIS INSTITUTIT TË MARTESËS NË TË DREJTËN ROMAKE ME ATË NË RENDIN JURIDIK SHQIPTAR

Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Martesa dhe kushtet për lidhjen e saj………………...……………...………………….......
4
Efektet pasmartesore……...…………………….……...………………………….………..
5
Regjimi pasuror martesor…………………………………………………..……………….
6
Mbarimi i martesës……..…………………………..…...…………………………….…….
6
Konkluzione……………………………………………………………………….………..
8
Bibliografia……………………………………………………………………….…………

Download Link PDF:
http://adf.ly/3141184/hinstitucionesh
9


1 comment: