Institucionet ne baze te common law

Tema:  organizimi dhe funksionimi i institucioneve shtetërore në bazë të common law


S
ot në botë kemi tri sisteme të mëdha juridike: sistemin juridik romako-gjermanik, sistemin juridik të së drejtës së përgjithshme dhe sistemet juridike fetare. Në këtë punim do të flitet për organizimin dhe funksionimin e institucioneve në bazë të sistemit juridik të së drejtës së përgjithshme i njohur si common law. E drejta e përgjithshme është një sistem i krijuar nga praktikat gjyqësore, pra nga gjykatat me vendimet që....

Download Link PDF:
http://adf.ly/3141184/institucionet-common-law

No comments:

Post a Comment