Zgjerimi dhe perspektiva per zgjerim e BETema: Zgjerimi dhe perspektiva për zgjerim e bashkimit Europian. Trajtim historik-gjeopolitik

Përmbajtja
Titulli

Faqe
Hyrje………………………………….……………………………………………………..
3
Zgjerimi i BE nga 15 në 27 vende anëtare………..…….………...………………….........
4
Turqia dhe BE një problem delikat…….…………………………….……….…………...
5
BE dhe vendet e Ballkanit…………….………...…….…………………………………….
5
BE dhe disa vende të Europës Perëndimore.……….………………………………….....
6
Mikro-shtetet në BE……………...…………..…..........…………………………….….….
6
Konkluzione……………………………………………………………………….………..
7
Bibliografia……………………………………………………………………….…………
8


Download link: http://uploading.com/df36ffe9/dr-europiane-pdf